https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

כיצד בנויות השאלות?

לכל שאלה יש 3 חלקים:
  1. הקדמה ותאור רקע לשאלה
המידע שניתן בהקדמה לשאלה חשוב לצורך מתן תשובה עניינית ורלוונטית לשאלה. כאשר נוקטים בגישה בה כותבים כל מה הידוע לגבי הנושא, לא נצברות נקודות זיכוי לתשובה, זמן יקר מתבזבז. בתשובה יש להתייחס לפרטי המקרה המוצגים. למשל: בשאלה מדובר בשאלת ביטוח גדולה – בתשובה יש להתייחס הן לעובדה שהחברה גדולה והן לעובדה שמדובר בחברת ביטוח (ולא מפעל כלשהו) – יש לראות את התמונה הגדולה ויש לברר ולציין את כל ההשפעות והנקודות הרלוונטיות.
  1. מילת ציווי/הוראה כגון פרט והסבר ותאור דרישות השאלה
מילת הציווי/ההוראה של השאלה חשובה מאוד ועל הסטודנט להתייחס בהתאם אליה. לדוגמא, אם נרשם: List – הכוונה לתת רשימה של הדברים ולא יותר מכך; פירוט הדברים הינו בזבוז זמן שלא מזכה בנקודות. State – הכוונה לתת רשימה עם משפט אחד קצר של הסבר. Explain – הכוונה לתת הגדרה ולהסביר אותה. Outline – הכוונה לתת רשימה עם הסבר קצר. Discuss – הכוונה לתת תשובה מאוזנת של נקודות הבוחנות את שני צידי המטבע, ולאחר מכן לתת את דעתך האישית. State with reasons – הכוונה שיש לענות על השאלה בשני חלקים, כאשר לכל חלק מוקצים נקודות זיכוי תשובה. כלומר, יש לענות על החלק State וכמו כן יש גם לתת סיבות מדוע (reasons). Calculate – הכוונה לספק תוצאה כמותית, עם הגדרה של ההנחות שנעשו בחישוב. Determine – הכוונה לבצע פעולה מורחבת יותר מזו של calculate, ולספק גם הסבר ברור על דרך החישוב והנחות החישוב שנעשו. אם נדרשת לפרט את השוני difference בלבד, אז לא יינתנו נקודות על כתיבת הדברים הזהים similarities.
  1. מספר הנקודות שהוקצו לשאלה

ככלל אצבע, מספר הנקודות הרלוונטיות שיש להזכיר בתשובה הוא מספר הנקודות המוקצות לסעיף כפול שתיים. לדוגמא, לשאלה שלה יש 5 נקודות, הבוחנים מצפים להתייחסות עבור כ10 רעיונות רלוונטיים שונים הקשורים לשאלה. בנוסף, עבור שאלה הדורשת רשימה (list) של פרטים, לכל פריט תינתן בדרך כלל חצי נקודה, לעומת זאת, אם נדרש גם הסבר, אז לכל נקודה שמציינים תינתן נקודה או שתיים וכן הלאה. קבלת נקודות זיכוי בתשובה תלויה בעומק ההסבר שנדרש. אל תתקע/י בתוך נקודה או שתיים – אם אין לך מה לכתוב, תעבור / תעברי לשאלה הבאה. כמו כן, יש לרשום את הנקודות החשובות בהתחלה והפחות חשובות בסוף, לפי סדר החשיבות.

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510