https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

סמינר בניהול סיכונים תאגידי CERA GLOBAL

סמינר בנושא ניהול סיכונים

סמינר זה, ראשון מסוגו בארץ, אשר מבוסס על הקורס של המכון הבריטי, מהווה חלק בלתי נפרד לעמידה בדרישות לצורך קבלת תעודת CERA  בניהול סיכונים תאגידיים.

כזכור התעודה מוכרת גלובלית ומונפקת ע"י אגודת האקטוארים בישראל מטעם האגודה הבינ"ל לניהול סיכונים CERA Global.

מה כלול בסמינר:

1.      עבודות הכנה לפני הסמינר הכולל תרגיל בחישוב הון כלכלי.

מועד הגשה של התרגיל: שבועיים לפני יום הסמינר. את החומר המשתתפים יקבלו כארבעה שבועות לפני הסמינר

זמן עבודה המשוער על העבודה: 8-12 שעות עבודה.

באחריות משתתפי הקורס להגיש את המודלים בזמן.

2.      ביום הסמינר יתקיימו מצגות ודיונים בנושאים הבאים:

    • תרגילים ודיונים בהקצאה של הון כלכלי

    • תרגיל בדוגמא (case study) של ניהול וממשל תאגידי

    • תרגיל של מקרה בניהול משבר/שינוי פיננסי

    • מצגת בנושא ניהול סיכונים

    • דיון בנושא של תרומת ניהול סיכונים בתאגיד