https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

הרצאה מקצועית – הערכות שווי חברות – מהתיאוריה לפרקטיקה

 

מפי רו"ח זהר אברהם, שותף בחברת ס.ק.א. ייעוץ כלכלי בע"מ.

מעט פרטים אודות ההרצאה:

⦁ מבוא להערכות שווי
⦁ מקרים בהם נדרשת הערכת שווי – בדגש על חו"ד אקטואר
⦁ מתודולוגיות בהערכות שווי
⦁ מתיאוריה לפרקטיקה – המציאות יותר מורכבת

מעט פרטים אודות המרצה:

שותף בחברת ס.ק.א. ייעוץ כלכלי בע"מ. במסגרת זו, מתמחה בייעוץ ופיתוח עסקי, בעל ניסיון רב בהערכות שווי, בדיקות נאותות (Due Diligence), הליך הבראה (Turn-Arounds), תוכניות עסקיות, מיזמים וגיוסי הון, כתיבת חוות דעת מומחה בנושאים חשבונאיים כלכליים, פיננסיים, מיסויים ועוד. מומחה ממונה על ידי כב' בהמ"ש בנושאים כלכליים ובהערכות שווי. מרצה במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא הערכות שווי ובפורומים שונים